•  

 

Narzędzia bazodanowe

Eksportowanie obrazów

do HTML: Exporting images to HTML
do RTF: Exporting images to RTF
Program może automatycznie wykryć najbardziej znanych typów obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) w polach BLOB bazy danych źródłowej i eksportować je na przykład do formatu HTML lub RTF. Potrafi także konwertować formaty obrazów w locie.

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Export to HTML using template
Korzystanie z szablonu HTML pozwala na wytwarzanie bardzo konfigurowalnego pliku wyjściowego. Powstały plik HTML może być stosowany bezpośrednio bez dalszej edycji.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Exporting several tables to one file
W ciągu zaledwie kilku kliknięć można łatwo eksportować wybrane tabeli do jednego pliku docelowego. Eksport wybranych tabel po jednej tabeli dla każdego pliku jest również możliwy.

Dialog eksportu

Main window and Export dialog
Dialog exportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Wybór źródła danych

Selecting data source
W oknie dialogowym wybierania źródła danych, wybierasz silnik bazy danych, które chcesz użyć do otwarcia źródła danych oraz źródło danych takie jak plik, folder, źródło ODBC lub ciąg połączenia ADO.

Edytor SQL

SQL editor
Exportizer Pro pozwala na pisanie własnych zapytań SQL. Wyniki zapytań SQL mogą być eksportowane, jak to się robi dla tabel z listy tabel. Edytor SQL daje wszystko, czego potrzebujesz, aby wygodnie pisać zapytania: podświetlanie składni SQL, funkcjonalność UNDO, ładowanie i zapisywanie plików, wsparcie parametrów SQL, przechowywanie historii wykonanych zapytań itp.

Menu eksportu

Export menu
Menu eksport daje możliwość wyboru, co eksportować: aktualną tabelę lub wynik zapytania SQL, kilku wybranych tabel lub nawet wszystkich tabel bazy danych na raz. Można również kopiować dane z otwartego źródła danych do schowka.

Menu Narzędzia

Tools menu
W Menu Narzędzia jest zestaw funkcji do pracy z danymi: umieszczanie zakładek, kopiowanie danych, wklejanie danych tabelarycznych ze schowka (na przykład, skopiowane z programu Excel), wydruk danych itp.

Eksport do bazy danych

Exporting to database (MySQL)
Można eksportować dane nie tylko do wielu formatów plików, ale również do dowolnej relacyjnej bazy danych, na przykład, eksport Access - SQL Server, Interbase - Oracle, CSV - PostgreSQL oraz inne kombinacje baz danych.

Mapowanie pól

Field mappings
Przed eksportem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel. Tutaj do pól bazy danych możesz dodać oraz pola obliczone.

Tworzenie linii poleceń

Generating command line
Eksportowanie danych może być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI. Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.